Raychem DR25

Raychem DR-25 kutistesukka. The kutistesukka motorsport vehkeisiin.